Användarvillkor

 

1. Bakgrund

1.1 Tagy (”Tagy” eller ”vi”) tillhandahåller tjänsten Tagy (”Tjänsten”) till din arbets- eller uppdragsgivare, dvs. Tagys kund (hädanefter ”Kunden”). Benämns individuellt som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

1. 2 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Tjänsten, inklusive alla funktioner och informationsinnehåll som förknippas därmed. Genom att godkänna Användarvillkoren och/eller använda Tjänsten blir du bunden av Användarvillkoren vid all användning av Tjänsten.


2. Användning av Tjänsten

2.1 Du får endast använda Tjänsten för avsett ändamål och i enlighet med tillämplig lagstiftning, Användarvillkoren och övriga instruktioner och villkor som anges i Tjänsten, på https://tagy.io eller på annat sätt meddelas av Tagy.

2.2 Du får inte bryta mot, kringgå, ta bort eller påverka den teknik eller de säkerhetssystem som Tagy använder för att skydda Tjänsten och innehållet i Tjänsten. Vidare får du inte agera på ett sätt som kan innebära att Tjänsten sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att Tagy eller Tjänstens användare lider skada.

2.3 Du förbinder dig även att inte försöka få tillgång till information som inte är allmänt tillgänglig eller avsedd för allmänheten, men som ingår i Tjänsten eller i något tredjepartssystem som är kopplat till Tjänsten.


3. Användarkonto

3.1 Du ansvarar för att de kontaktuppgifter och övrig information som lämnas vid upprättande av ditt användarkonto är korrekta och förbinder dig att hålla din profil uppdaterad och aktuell.

3.2 Du ansvarar även för att förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter. Ditt användarkonto är personligt och får inte delas med någon annan.


4. Avstängning

4.1 Om du använder Tjänsten i strid med Användarvillkoren eller rimligen åsamkar Tagy eller Tjänsten skada har Tagy rätt att med omedelbar verkan stänga av ditt användarkonto till Tjänsten utan skyldighet att kompensera dig eller din arbets- eller uppdragsgivare härför.


5. Immateriella rättigheter m.m.

5.1 Tagy och/eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (såsom men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent och källkod samt i Tjänsten ingående funktioner) hänförbara till Tjänsten.

5.2 Samtliga immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Tagys tillhandahållande av Tjänsten och/eller din användning av Tjänsten ska tillfalla Tagy med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

5.3 Du får inte ändra, översätta, dekompilera, reproducera, kopiera, överlåta, demontera eller återskapa Tjänsten, med undantag från när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag.


6. Behandling av personuppgifter

6.1 Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med Tagys Integritetspolicy.


7. Tillgänglighet

7.1 Tagy avser i möjligaste mån tillhandahålla Tjänsten utan tekniska störningar och fel, men kan inte garantera att Tjänsten fungerar felfritt eller utan avbrott. Underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten.

7.2 Tagy förbehåller sig rätten att göra planerade uppdateringar och underhållsarbeten avseende Tjänsten utan att dessförinnan meddela härom.


8. Ändring av Användarvillkoren

8.1 Tagy förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren. Ändringar som inte uppenbarligen är till din fördel meddelas dig i skälig tid innan dessa träder i kraft. Om du inte accepterar förändringarna ska du avsluta ditt användarkonto. Du anses ha accepterat utförd ändring av Användarvillkoren genom fortsatt bruk av Tjänsten.

8.2 Vid var tid gällande användarvillkor kan erhållas på https://tagy.io/anvandarvillkor/


9. Ansvarsbegränsning

9.1 Utöver det ersättningsansvar som åvilar Tagy enligt tvingande lagstiftning har Tagy ingen skyldighet att utge ersättning till dig för eventuell skada som uppstått i samband med Användarvillkoren, användning eller tillhandahållande av Tjänsten eller vid fel eller avbrott i Tjänsten. Tagy ersätter således vare sig direkt eller indirekt skada eller förlust, inklusive uteblivna intäkter och förlust av data.

10. Force majeure

Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över – såsom krig, blixtnedslag, eldsvåda, naturkatastrof, myndighetsbestämmelse, lag eller liknande – och som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets ingående och vars följder Part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av avtalade tidpunkter för prestation och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.

Den Part som vill befrias från sina förpliktelser på grund av ovan angiven omständighet ska snarast skriftligen underrätta motparten med angivande av vilken omständighet som åberopas och den tidpunkt då hindret kan antas ha övervunnits. Motsvarande underrättelse ska ske då hindret har övervunnits.

11. Tillämplig lag och tvistlösning

11.1 Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvist angående tillämpning eller tolkning av Användarvillkoren ska prövas av Nyköpings tingsrätt som första instans. Språket för förfarandet ska vara svenska, om Parterna inte har överenskommit något annat.

Integritetspolicy

 

1. Bakgrund

1.1 Tjänsten Tagy (Tjänsten) tillhandahålls (Tagy eller vi) till din arbets- eller uppdragsgivare, dvs. Tagys kund (hädanefter Kunden).

1.2 Tagy är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med din registrering av ett användarkonto för Tjänsten och för den behandling som sker i syfte att administrera ditt användarkonto för Tjänsten.


2. Vilka personuppgifter behandlar Tagy?

2.1 I samband med registreringen av ditt användarkonto för Tjänsten registreras ditt namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare samt en serie data som ej kan kopplas ihop med din person.

2.2 Vid din eller annan användares användning av Tjänsten registreras även uppgifter om din plats (lokalisering) samt uppgifter om IP adress, skärmstorlek, skärmtyp, webbrowser, och förvalt språk på vår webbsida/app samt de uppgifter du själv noterar i de formulär och checklistor som du använder.


3. Vad används uppgifterna till och vad är den lagliga grunden för det?

3.1 Dina personuppgifter behandlas för att Tagy ska kunna tillhandahålla dig ett användarkonto, ge dig tillgång till Tjänsten och administrera ditt användarkonto för Tjänsten. Din e-postadress och ditt telefonnummer används under själva användandet av Tjänsten för att kunna skicka notiser, t ex när en tillgång förfallit, för att skicka aktuella statusrapporter, eller annan liknande kommunikation som berör aktuella tillgångar.

3.2 Ovan beskrivna behandling sker med ditt samtycke. Du lämnar ditt samtycke till behandlingen som Tagy utför som en del av registreringsprocessen för nya användare. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om du återkallar ditt samtycke kommer Tagy att avsluta ditt användarkonto och Tagy kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det återkallades. Tänk på att även om du återkallar ditt samtycke så kan Tjänsten innehålla personuppgifter om dig som Tagy behandlar på uppdrag av Kunden och behandlingen av sådana uppgifter påverkas inte av återkallandet av det samtycke som du har gett till Tagy.

3.3 Tagy kan även komma att använda dina personuppgifter för att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller brott mot användarvillkoren för Tjänsten eller denna integritetspolicy eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Tagy eller andras rättigheter. Sådan behandling sker med stöd av en intresseavvägning där följande intressen beaktas:

 a) Tagys intresse av att utreda misstanke om och vidta åtgärder vid missbruk av Tjänsten eller brott mot användarvillkoren för Tjänsten eller denna integritetspolicy;

 b) Tagys intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas;

 c) tredje parts intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas; och/eller

 d) svensk eller utländsk myndighets intresse av att bedriva brottsbekämpande verksamhet och sammanställa bevisning för sådana ändamål.

 
4. Vem får ta del av personuppgifterna?

 4.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med punkt 3.

 4.2 Tagy kan komma att låta tredje part som behandlar personuppgifter på Tagys uppdrag, såsom företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till Tjänsten, analystjänster, samt koncernbolag, ta del av dina personuppgifter för behandling av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

 
5. Överföring av personuppgifter till tredje land

5.1 Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter (såsom service- och supporttjänsteföretag, analystjänster eller koncernbolag), som behandlar dina personuppgifter på Tagys uppdrag och vilka är etablerade i ett land utanför EU/EES (s.k. tredje land).

 5.2 I de fall personuppgifterna överförs till ett tredje land som inte omfattas av ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå, kommer överföringen av dina personuppgifter skyddas av lämpliga skyddsåtgärder genom standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen, Privacy Sheild-certifiering hos amerikanska handelsministeriet eller en leverantörs bindande företagsbestämmelser. Du kan få ta del av en kopia av den relevanta skyddsmekanismen för din granskning genom att kontakta Tagy. Tagys kontaktinformation hittar du under punkt 1 ovan.

 
6. Hur länge sparas uppgifterna?

6.1 Dina personuppgifter sparas så länge du har ett användarkonto för Tjänsten. Tagy sparar inte dina personuppgifter efter det att du har avslutat ditt användarkonto, om det inte krävs för att följa lagkrav eller för att bevaka Tagys rättsliga intressen (t.ex. vid en pågående juridisk process) och i sådant fall endast så länge det är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med den fortsatta behandlingen. 6.2 Även om du väljer att ta bort ditt användarkonto kan Tjänsten fortfarande komma att innehålla personuppgifter om dig vilka Kunden är personuppgiftsansvarig för och vilka inte omfattas av denna integritetspolicy.

6.2 Även om du väljer att ta bort ditt användarkonto kan Tjänsten fortfarande komma att innehålla personuppgifter om dig vilka Kunden är personuppgiftsansvarig för och vilka inte omfattas av denna integritetspolicy.

7. Cookies

7.1 En cookie (även kallat kakor) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på din dator via din webbläsare (om du tillåter detta) och som möjliggör för webbplatsens eller leverantörens system att känna igen din webbläsare och spara och komma ihåg viss information. Vi använder bl.a. cookies för att kunna ge dig support via vår chatt och för att se hur du använder vår webbplats. Vi använder också cookies för att aggregera data kring antal besök på webbplatsen och hur den används så vi kan erbjuda en bättre upplevelse och tjänster i framtiden.

Vi använder cookies för att:

  • Förstå och spara användares preferenser inför framtida besök
  • Generera data kring antal besök på webbplatsen och hur den används så vi kan erbjuda en bättre upplevelse och tjänster i framtiden. Vi använder också betrodda tredjepartsleverantörer för att samla in denna information.

Du kan välja att din webbläsarna varnar dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies under din webbläsares inställningar. Detta kan innebära att delar av funktionerna slutar att fungera.

7.2 Vi använder tjänsterna Google Analytics och Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och kunna förbättra upplevelsen. Analystjänsterna hjälper oss at bättre förstå våra användares upplevelse (t ex hur mycket tid som spenderas på vilken sida, vilka länkar de trycker på, etc.) både i mobilen och webben och detta möjliggör för oss at bygga och underhålla Tjänsten baserat på användarfeedback. Tjänsterna använder cookies och andra teknologier för att samla in information om användningen, så som IP adress, skärmstorlek, skärmtyp, webbrowser, och förvalt språk på vår webbsida/app. Tjänsterna sparar informationen anonymiserat för vår räkning.


8. Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning begära tillgång till dina personuppgifter och begära information om Tagys behandling av dina personuppgifter samt rättelse, blockering respektive radering av dina personuppgifter, t.ex. om personuppgifterna är felaktiga, missvisande eller obsoleta. Du har även rätt att under vissa förutsättningar invända mot och begära begränsning av behandlingen.

8.2 Personuppgifter som du själv tillhandahållit Tagy har du även, i den mån det framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, rätt att få ut en kopia av i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format. Du har även rätt att begära att sådana uppgifter ska överföras från Tagy direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för Tagy (s.k. dataportabilitet). Begäran för uppgifter skickas till account[at]tagy.io

8.3 Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna integritetspolicy, har synpunkter på Tagys behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta Tagy på mailadressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

.

STÄNG

Dina tillgångar ger en snabb överblick

2

Navigation

On the top you can see the main navigation

In the bottom right corner you can ask for support any time

If you want to close this guide, just click on the X