Användarvillkor

 

1. Bakgrund

1.1 Tagy (”Tagy” eller ”vi”) tillhandahåller tjänsten Tagy (”Tjänsten”) till dig eller din arbets- eller uppdragsgivare, dvs. Tagys kund (hädanefter ”Kunden”). Benämns individuellt som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

1. 2 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Tjänsten, inklusive alla funktioner och informationsinnehåll som förknippas därmed. Genom att godkänna Användarvillkoren och/eller använda Tjänsten blir du bunden av Användarvillkoren vid all användning av Tjänsten.

1.3 Handlingarna Användarvillkor, Integritetspolicy och Köpvillkor kompletterar varandra, utan inbördes ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat. För att använda Tjänsten och/eller köpa produkter av Tagy måste samtliga handlingar och villkor i sin helhet och utan förbehåll godkännas av Kunden. Att skapa ett konto och använda Tjänsten betraktas som ett godkännande av dessa villkor och policies.


2. Användning av Tjänsten

2.1 Du får endast använda Tjänsten för avsett ändamål och i enlighet med tillämplig lagstiftning, Användarvillkoren och övriga instruktioner och villkor som anges i Tjänsten, på https://tagy.io eller på annat sätt meddelas av Tagy.

2.2 Du får inte bryta mot, kringgå, ta bort eller påverka den teknik eller de säkerhetssystem som Tagy använder för att skydda Tjänsten och innehållet i Tjänsten. Vidare får du inte agera på ett sätt som kan innebära att Tjänsten sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att Tagy eller Tjänstens användare lider skada.

2.3 Du förbinder dig även att inte försöka få tillgång till information som inte är allmänt tillgänglig eller avsedd för allmänheten, men som ingår i Tjänsten eller i något tredjepartssystem som är kopplat till Tjänsten.

2.4 Tjänsten är en programvara en s k Software As A Service (SAAS). Kundens implementering, integration eller att lägga till tillgångar, användare, att schemalägga uppgifter eller dylikt ingår ej i Tagy åtagande.


3. Användarkonto

3.1 Du ansvarar för att de kontaktuppgifter och övrig information som lämnas vid upprättande av ditt användarkonto är korrekta och förbinder dig att hålla din profil uppdaterad och aktuell.

3.2 Du ansvarar även för att förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter. Ditt användarkonto är personligt och får inte delas med någon annan.


4. Avstängning

4.1 Om du använder Tjänsten i strid med Användarvillkoren eller rimligen åsamkar Tagy eller Tjänsten skada har Tagy rätt att med omedelbar verkan stänga av ditt användarkonto till Tjänsten utan skyldighet att kompensera dig eller din arbets- eller uppdragsgivare härför.


5. Immateriella rättigheter m.m.

5.1 Tagy och/eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (såsom men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent och källkod samt i Tjänsten ingående funktioner) hänförbara till Tjänsten.

5.2 Samtliga immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Tagys tillhandahållande av Tjänsten och/eller din användning av Tjänsten ska tillfalla Tagy med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

5.3 Du får inte ändra, översätta, dekompilera, reproducera, kopiera, överlåta, demontera eller återskapa Tjänsten, med undantag från när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag.


6. Behandling av personuppgifter

6.1 Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med Tagys Integritetspolicy.


7. Tillgänglighet

7.1 Tagy avser i möjligaste mån tillhandahålla Tjänsten utan tekniska störningar och fel, men kan inte garantera att Tjänsten fungerar felfritt eller utan avbrott. Underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten.

7.2 Tagy förbehåller sig rätten att göra planerade uppdateringar och underhållsarbeten avseende Tjänsten utan att dessförinnan meddela härom.


8. Ändring av Användarvillkoren

8.1 Tagy förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren. Ändringar som inte uppenbarligen är till din fördel meddelas dig i skälig tid innan dessa träder i kraft. Om du inte accepterar förändringarna ska du avsluta ditt användarkonto. Du anses ha accepterat utförd ändring av Användarvillkoren genom fortsatt bruk av Tjänsten.

8.2 Vid var tid gällande användarvillkor kan erhållas på https://tagy.io/anvandarvillkor/


9. Ansvarsbegränsning

9.1 Utöver det ersättningsansvar som åvilar Tagy enligt tvingande lagstiftning har Tagy ingen skyldighet att utge ersättning till dig för eventuell skada som uppstått i samband med Användarvillkoren, användning eller tillhandahållande av Tjänsten eller vid fel eller avbrott i Tjänsten. Tagy ersätter således vare sig direkt eller indirekt skada eller förlust, inklusive uteblivna intäkter och förlust av data.

10. Force majeure

Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över – såsom krig, blixtnedslag, eldsvåda, naturkatastrof, myndighetsbestämmelse, lag eller liknande – och som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets ingående och vars följder Part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av avtalade tidpunkter för prestation och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.

Den Part som vill befrias från sina förpliktelser på grund av ovan angiven omständighet ska snarast skriftligen underrätta motparten med angivande av vilken omständighet som åberopas och den tidpunkt då hindret kan antas ha övervunnits. Motsvarande underrättelse ska ske då hindret har övervunnits.

11. Tillämplig lag och tvistlösning

11.1 Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvist angående tillämpning eller tolkning av Användarvillkoren ska prövas av Nyköpings tingsrätt som första instans. Språket för förfarandet ska vara svenska, om Parterna inte har överenskommit något annat.

.

STÄNG

Dina tillgångar ger en snabb överblick

2

Navigation

On the top you can see the main navigation

In the bottom right corner you can ask for support any time

If you want to close this guide, just click on the X