Integritetspolicy

 

1. Bakgrund

1.1 Tjänsten Tagy (Tjänsten) tillhandahålls (Tagy eller vi) till dig eller din arbets- eller uppdragsgivare, dvs. Tagys kund (hädanefter Kunden).

1.2 Tagy är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med din registrering av ett användarkonto för Tjänsten och för den behandling som sker i syfte att administrera ditt användarkonto för Tjänsten.

1.3 Handlingarna AnvändarvillkorIntegritetspolicy och Köpvillkor kompletterar varandra, utan inbördes ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat. För att använda Tjänsten och/eller köpa produkter av Tagy måste samtliga handlingar och villkor i sin helhet och utan förbehåll godkännas av Kunden. Att skapa ett konto och använda Tjänsten betraktas som ett godkännande av dessa villkor och policies.


2. Vilka personuppgifter behandlar Tagy?

2.1 I samband med registreringen av ditt användarkonto för Tjänsten registreras ditt namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare samt en serie data som ej kan kopplas ihop med din person.

2.2 Vid din eller annan användares användning av Tjänsten registreras även uppgifter om din plats (lokalisering) samt uppgifter om användarnamn, e-postadress, IP adress, skärmstorlek, skärmtyp, webbrowser, och förvalt språk på vår webbsida/app samt de uppgifter du själv noterar i de formulär och checklistor som du använder.

2.3 I de fall du kontaktar oss för support eller andra frågor så sparar och registrerar vi en serie uppgifter. Vanligtvis sparar vi uppgifter om användarnamn, e-postadress, IP adress, skärmstorlek, skärmtyp, webbrowser, och förvalt språk på vår webbsida/app samt de uppgifter du själv noterar i de formulär och checklistor som du använder. 


3. Vad används uppgifterna till och vad är den lagliga grunden för det?

3.1 Dina personuppgifter behandlas för att Tagy ska kunna tillhandahålla dig ett användarkonto, ge dig tillgång till Tjänsten, erbjuda support och administrera ditt användarkonto för Tjänsten. Din e-postadress och ditt telefonnummer används under själva användandet av Tjänsten för att kunna skicka notiser, t ex när en tillgång förfallit, för att skicka aktuella statusrapporter, eller annan liknande kommunikation som berör aktuella tillgångar.

3.2 Ovan beskrivna behandling sker med ditt samtycke. Du lämnar ditt samtycke till behandlingen som Tagy utför som en del av registreringsprocessen för nya användare. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om du återkallar ditt samtycke kommer Tagy att avsluta ditt användarkonto och Tagy kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det återkallades. Tänk på att även om du återkallar ditt samtycke så kan Tjänsten innehålla personuppgifter om dig som Tagy behandlar på uppdrag av Kunden och behandlingen av sådana uppgifter påverkas inte av återkallandet av det samtycke som du har gett till Tagy.

3.3 Tagy kan även komma att använda dina personuppgifter för att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller brott mot användarvillkoren för Tjänsten eller denna integritetspolicy eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Tagy eller andras rättigheter. Sådan behandling sker med stöd av en intresseavvägning där följande intressen beaktas:

 a) Tagys intresse av att utreda misstanke om och vidta åtgärder vid missbruk av Tjänsten eller brott mot användarvillkoren för Tjänsten eller denna integritetspolicy;

 b) Tagys intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas;

 c) tredje parts intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas; och/eller

 d) svensk eller utländsk myndighets intresse av att bedriva brottsbekämpande verksamhet och sammanställa bevisning för sådana ändamål.

 
4. Vem får ta del av personuppgifterna?

 4.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med punkt 3.

 4.2 Tagy kan komma att låta tredje part som behandlar personuppgifter på Tagys uppdrag, såsom företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till Tjänsten, analystjänster, samt koncernbolag, ta del av dina personuppgifter för behandling av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

 
5. Överföring av personuppgifter till tredje land

5.1 Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter (såsom service- och supporttjänsteföretag, analystjänster eller koncernbolag), som behandlar dina personuppgifter på Tagys uppdrag och vilka är etablerade i ett land utanför EU/EES (s.k. tredje land).

 5.2 I de fall personuppgifterna överförs till ett tredje land som inte omfattas av ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå, kommer överföringen av dina personuppgifter skyddas av lämpliga skyddsåtgärder genom standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen, Privacy Sheild-certifiering hos amerikanska handelsministeriet eller en leverantörs bindande företagsbestämmelser. Du kan få ta del av en kopia av den relevanta skyddsmekanismen för din granskning genom att kontakta Tagy. Tagys kontaktinformation hittar du under punkt 1 ovan.

 
6. Hur länge sparas uppgifterna?

6.1 Dina personuppgifter sparas så länge du har ett användarkonto för Tjänsten. Tagy sparar inte dina personuppgifter efter det att du har avslutat ditt användarkonto, om det inte krävs för att följa lagkrav eller för att bevaka Tagys rättsliga intressen (t.ex. vid en pågående juridisk process) och i sådant fall endast så länge det är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med den fortsatta behandlingen. 

6.2 Även om du väljer att ta bort ditt användarkonto kan Tjänsten fortfarande komma att innehålla personuppgifter om dig vilka Kunden är personuppgiftsansvarig för och vilka inte omfattas av denna integritetspolicy.

7. Cookies

7.1 En cookie (även kallat kakor) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på din dator via din webbläsare (om du tillåter detta) och som möjliggör för webbplatsens eller leverantörens system att känna igen din webbläsare och spara och komma ihåg viss information. Vi använder bl.a. cookies för att kunna ge dig support via vår chatt och för att se hur du använder vår webbplats. Vi använder också cookies för att aggregera data kring antal besök på webbplatsen och hur den används så vi kan erbjuda en bättre upplevelse och tjänster i framtiden.

Vi använder cookies för att:

  • Förstå och spara användares preferenser inför framtida besök
  • Generera data kring antal besök på webbplatsen och hur den används så vi kan erbjuda en bättre upplevelse och tjänster i framtiden. Vi använder också betrodda tredjepartsleverantörer för att samla in denna information.

Du kan välja att din webbläsarna varnar dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies under din webbläsares inställningar. Detta kan innebära att delar av funktionerna slutar att fungera.

7.2 Vi använder tjänsterna Google Analytics, Facebook Pixel och Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och kunna förbättra upplevelsen. Analystjänsterna hjälper oss at bättre förstå våra användares upplevelse (t ex hur mycket tid som spenderas på vilken sida, vilka länkar de trycker på, etc.) både i mobilen och webben och detta möjliggör för oss at bygga och underhålla Tjänsten baserat på användarfeedback. Tjänsterna använder cookies och andra teknologier för att samla in information om användningen, så som IP adress, skärmstorlek, skärmtyp, webbrowser, och förvalt språk på vår webbsida/app. Tjänsterna sparar informationen anonymiserat för vår räkning.


8. Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning begära tillgång till dina personuppgifter och begära information om Tagys behandling av dina personuppgifter samt rättelse, blockering respektive radering av dina personuppgifter, t.ex. om personuppgifterna är felaktiga, missvisande eller obsoleta. Du har även rätt att under vissa förutsättningar invända mot och begära begränsning av behandlingen.

8.2 Personuppgifter som du själv tillhandahållit Tagy har du även, i den mån det framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, rätt att få ut en kopia av i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format. Du har även rätt att begära att sådana uppgifter ska överföras från Tagy direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för Tagy (s.k. dataportabilitet). Begäran för uppgifter skickas till account[at]tagy.io

8.3 Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna integritetspolicy, har synpunkter på Tagys behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta Tagy på mailadressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

.

STÄNG

Dina tillgångar ger en snabb överblick

2

Navigation

On the top you can see the main navigation

In the bottom right corner you can ask for support any time

If you want to close this guide, just click on the X